U bent hier

Waordebook: Van "fabriek" tot "futloos"

Zeuk 'n waord in 't waordebook

Klik op 'n letter van 't alfabet

fabriek
febriek
failliet
feliet
familie
femilie
fanatiekeling
draufgenger
fatsoen
fetsoen
fatsoenlijk
fetsoendelik | fetsoendelik / anstendig
fazant
fezant | fezant-fezante-fezentje
februari
fibberwari
feest
fees | fees-feeste-feesje
feesttoeter
feep | feep-fepe-feepke
felicitatie
fillicetatie
feliciteren
fillicetere
fier
stols
fiets
draodaezel | draodaezel / zweitie~zer
fietsen
traeje | traeje-traejde-getraejd / ( hard ) keitse-keitsde-gekeits / knaeje-knaejde-geknaejd / ( traog ) schravele-schravelde-geschraveld
fietstrapper
traejer
fijn
schoeën | schoeën / good
fijn gehakt stro
heksel
fijt
fie~t
flanel
flenel
flauwekul
trala
flierefluiter
jodelaer
flikflooien
smeichele | smeichelde-gesmeicheld
flikflooier
kóntekroe~per
flink
örtlik
flink / in sterke mate
örtelik | örtelik-örteliker-örtelikste
fluim
flierts | flierts / fluum / kleek
fluisteren
fluustere | fluustere-fluusterde-gefluusterd / fiespele-fiespelde-gefiespeld
fluiten
fluite | fluite-floot-geflaote
fluweel
flewie~l
fopspeen
fiep | fiep-fiepe-fiepke
fornuis
fornuus | fornuus-fornuzer-fornuuske
forse vooruitstekende kin
scheetkin | scheetkinne-scheetkinke
fout
faeler
framboos
framboeës | framboeës-framboeëze-frambuueske
frame
fraem
franje
fraanjel | fraanjel-fraanjels-fraenjelke
Fransman
Fransoos | Fransoos-Fransoze
frees
fraes
fuchsia
belleboum | belleboum-bellebuim-bellebuimke
fuchsia
bellestroe~k | bellestroe~k - bellestruu~k - bellestruukske
fuik
foe~k | foe~k - foe~ke
futloos
voeës | voeës - voeëzer - voeëste